ผลงานของครูขอแสดงความยินดีกับครูวิภารัตน์  อุปดิษฐและครูรัชนี วงศ์เลาหกุล ที่ได้รับรางวัล 
"บุคลากรและข้าราชการครูดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2560"
 ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย