กิจกรรมทัศนศึกษาเมืองมัลลิกาและสะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 , 5/6 , 5/7 
ไปทัศนศึกษา ณ เมืองมัลลิกาและสะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี