กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระฯภาษาไทยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 , 5/6 , 5/7 
ไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี