กิจกรรมการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาะฯภาษาไทย จัดกิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งขาติ ปี 2561