การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 12  กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องมณีรัตน์ 1 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ