การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 17  สิงหาคม 2561   ณ ห้องมณีรัตน์ 1 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ