การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฯภาษาไทยจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ระดับจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ในวันที่ 4-6 มกราคม 2561  ณ จังหวัดนครนายก 
Comments