ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย


เด็กหญิงบัณฑิตา  สร้อยสุวรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 - ม.3 เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับประเทศ
 ครูผู้ฝึกซ้อมคือ นางฉวีวรรณ  เจริญจิต