ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

เด็กหญิงบัณฑิตา  สร้อยสุวรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 - ม.3 เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับประเทศ
 ครูผู้ฝึกซ้อมคือ นางฉวีวรรณ  เจริญจิต

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget